ANBI

Statutaire naam: Stichting Tweestromenland in Beeld en Geluid
RSIN-nummer: 802731910.
Email: info@2bg.nl

De Stichting Tweestromenland in Beeld en Geluid is op 11 januari 1993 opgericht in Wamel en werkt uitsluitend met vrijwilligers. Die zijn zonder uitzondering belangeloos in de weer voor de stichting; niemand wordt betaald; dat geldt eveneens voor de bestuursleden.

Doelstelling van de stichting is het wonen, werken en leven in het Land van Maas en Waal en aangrenzende gebieden op film vast leggen voor nu en vooral ook voor latere generaties.Alle overige informatie is elders op deze website te vinden.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting haalt haar inkomsten uit subsidies van de gemeenten Wijchen, Druten, Beuningen en West Maas en Waal, uit de bijdragen van donateurs en andere begunstigers en uit incidentele vrijwillige bijdragen en donaties.

Tweestromenland in Beeld en Geluid tracht haar doelen te verwezenlijken door actief beheer van de eigen website met daarop onder meer een rijk scala aan filmreportages. Die worden niet alleen bekeken door ‘vrienden’ van de stichting, maar ook als onder meer studiemateriaal door universiteiten, scholen, waterschappen, gemeenten en anderen.

De stichting verzorgt jaarlijks donateursavonden en/of -middagen in cultureel centrum D’n Bogerd in Druten. Dan worden er nieuwe films van cineast Jos Kruisbergen vertoond en producties die veelal te lang zijn om op onze website te plaatsen. In de herfst- en de wintermaanden worden in D’n Bogerd ook gratis te bezoeken filmvoorstellingen gehouden. Waar dat mogelijk is, verzorgt de stichting op verzoek ook gratis filmvoorstellingen in zorgcentra en verpleeghuizen in de regio. Ook hierover is elders op deze website nadere informatie te vinden.

Financiële stukken:

Aanvulling ANBI voor belastingdienst 2021:

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan met:

 

  • De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling:

Algemeen:

De activiteiten van Stichting Tweestromenland in Beeld en Geluid, statutair gevestigd te Wamel, bestaan voornamelijk uit het vervaardigen van producties over het Rivierengebied en het vertonen daarvan.

  • Op welke wijze de inkomsten worden verkregen:

 Inkomsten worden verkregen door Gemeentelijke subsidies en donateurs die lid zijn van Stichting Tweestromenland in Beeld en Geluid.

  • Hoe het vermogen wordt beheerd en besteed:

 Baten en lasten worden toegekend aan de verslagperiode waar deze betrekking op hebben. Onder de baten worden opgenomen de opbrengsten verkregen uit donaties, subsidies en vertoningen op filmavonden.

Waardegrondbeginselen van de balans:

Materiële vaste activa:

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op een benaderde economische levensduur. In het jaar van investeringen wordt naar tijdsgelang afgeschreven

Vorderingen:

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vordering.

Kortlopende schulden:

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

  • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit(en):

Zie https://www.tweestromenlandinbeeldengeluid.nl/archief/ . Daar staan meer dan 500 documentaires en activiteiten.

jaarstukken tweestromenland 2020

Stichting Tweestromenland in Beeld en Geluid 2017

IMG_20170812_0001

IMG_20170812_0002

IMG_20170812_0003